Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1.1 Den Hoogen Steen is een detailhandel, die ambachtelijke, spirituele en cadeau-artikelen verkoopt via de website www.denhoogensteen.nl en via de winkel in Loon op Zand en is onderdeel van Free Spirit VOF.

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant. Den Hoogen Steen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen.

Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

2.2 De klant is verplicht een eenmaal gedane bestelling af te nemen.

Artikel 3. Prijzen

3.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief Btw.

Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.

3.2 Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig, zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan na afloop van de genoemde periode geen aanspraak meer worden gemaakt.

3.3 Den Hoogen Steen kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen

4.1 Betaling kan geschieden via iDEAL.

4.2 Wanneer bij inpakken blijkt dat de verzendkosten lager zijn dan door het computerprogramma berekend zal Den Hoog Steen het teveel betaalde terugbetalen.

Artikel 5. Levering

5.1 Den Hoogen Steen streeft ernaar om bestellingen binnen 48 uur na ontvangst van de betaling te verzenden maar kan hiertoe niet verplicht worden. Hieronder wordt verstaan het tijdstip waarop Den Hoogen Steen de bestelling aangeboden heeft aan de bezorgdienst.

5.2 Wanneer de termijn van 48 uur niet haalbaar is zal Den Hoogen Steen per e-mail of telefoon de klant over de vertraging informeren, met opgaaf van redenen.

5.3 Den Hoogen Steen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging die ontstaan is bij de bezorgdienst.

5.4 Wanneer een artikel (tijdelijk) niet op voorraad is, zal Den Hoogen Steen contact opnemen met de klant over een andere levertijd of een alternatief product.

Wanneer hierover geen overeenstemming bereikt kan worden zal Den Hoogen Steen voor terugbetaling zorgdragen.

5.5 Wanneer de klant aangegeven heeft de bestelling op te komen halen in de winkel kan die niet eerder opgehaald worden dan wanneer Den Hoogen Steen bericht heeft gestuurd dat de bestelling klaar staat. De bestelling kan tijdens de openingstijden van de winkel opgehaald worden. In onderling overleg kan daarvan afgeweken worden.

5.6 Den Hoogen Steen kan er voor kiezen de bestelling zelf te bezorgen in plaats van te laten bezorgen. In dat geval zal Den Hoogen Steen een afspraak maken met de klant over het tijdstip van bezorging.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Den Hoogen Steen heeft voldaan.

Artikel 7. Conformiteit

7.1 Den Hoogen Steen staat ervoor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

7.2 Afwijkingen in kleur ten opzichte van de foto op de website zijn voorbehouden. Edelstenen zijn natuurproducten en uniek, een geleverde steen zal altijd in kleur en vorm enigszins afwijken van de foto op de website.

Artikel 8. Garantie

8.1. Een bestelling wordt met de grootste zorg uitgevoerd. Mochten er onverhoopt toch problemen zijn met een bestelling, dan geldt het volgende:

– Beschadigde artikelen kunnen, na overleg met Den Hoogen Steen, worden geretourneerd.

– De klant dient eventuele beschadigingen aan onze producten binnen 48 uur na ontvangst te melden.

– Bij melding van de klacht maakt Den Hoogen Steen een afspraak met de klant over de wijze en kosten van retournering. Verzendkosten worden alleen vergoed nadat Den Hoogen Steen akkoord is gegaan met retourzending.

8.2 De klant heeft het recht bestelde artikelen, zonder opgaaf van redenen, binnen veertien dagen te retourneren. Den Hoogen Steen zal artikelen die ongebruikt, onbeschadigd en tijdig terug ontvangen zijn terugbetalen. Verzendkosten worden niet vergoed.

8.3 Speciaal op bestelling gemaakte producten kunnen niet worden geretourneerd tenzij Den Hoogen Steen een kennelijke of aantoonbare fout heeft gemaakt. Den Hoogen Steen zal dan contact opnemen met de klant over een gelijkwaardig artikel of het vergoeden van de aankoopprijs en verzendkosten. Verzendkosten worden alleen vergoed nadat Den Hoogen Steen akkoord is gegaan met de retourzending.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Den Hoogen Steen heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Den Hoogen Steen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.